Politica de confidențialitate

Versiunea 2 – 28 Februarie 2022

GREEN CARE COSMETICS S.R.L. (în continuare, „GCC”), cu sediul în București, str. Zăgazului 4E, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7201/2012, cod fiscal RO30350229, tel. 0759.099.990, e-mail: office@nomasvello.ro sau support@nomasvello.ro, este societatea care operează pagina de internet www.nomasvello.ro (în continuare, „Siteul”) și în legătură cu acesta prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. GCC respectă drepturile dumneavoastră privind protecția acestor date, așa cum acestea sunt recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 (în continuare, „RGPD”) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Prin această informare vă aducem la cunoștință despre modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate (colectate, utilizate, stocate) prin intermediul Siteului de către GCC în calitate de operatorde date cu caracter personal.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest document pentru a vă asigura că acționați în cunoștință de cauză atunci când utilizați acest Site și pentru a evita orice situații ce ar putea fi apreciate de către dumneavoastră ca având un impact negativ din perspectiva datelor cu caracter personal puse la dispoziția GCC în interacțiunea dumneavoastră cu Siteul. Dacă nu înțelegeți sau nu sunteți de acord cu prevederile acestuia, vă rugăm să nu vă înregistrați pe Site, să nu ne furnizați niciun fel de date personale și să încetați utilizarea Siteului. Prin continuarea utilizării Siteului (navigarea pe Site și/sau utilizarea sa în orice alt mod) confirmați faptul că ați luat la cunoștință și ați înțeles că datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod liber urmează a fi utilizate în conformitate cu scopurile descrise în această Politică. În ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, GCC este operatorul pentru datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție.

Vă recomandăm de asemenea să consultați și Termenii și condițiile de utilizare a Siteului, aceștia conținând informații utile generale cu privire la Siteul nostru și utilizarea acestuia.

Cu excepția cazului în care sunt definiți în mod expres altfel, termenii folosiți cu majuscule în acest document vor avea sensul alocat acestora prin Termenii și condițiile de utilizare a Siteului .

1. TERMENI ÎN ÎNȚELESUL RGPD

Atunci când sunt folosiți în cuprinsul acestui document, termenii de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). Mai precis, o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

,,Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

,,Restricționarea prelucrării’’ înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

,,Operator’’ înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul uniunii sau în dreptul intern.

,,Persoana împuternicită de operator’’ înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

,,Parte terță’’ înseamnă o persoană fizică sau juridică sau autoritate publică, alta decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

,,Consimțământ’’ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

2. APLICABILITATEA ACESTEI POLITICI

Această Politică se vi se aplică dumneavoastră, în calitate de:

 • Utilizator, respectiv orice persoana fizică care vizitează sau utilizează în orice mod Siteul, fără să efectueze o plată pentru un Produs sau Serviciu prin intermediul Siteului; sau
 • Client, respectiv orice Utilizator care efectuează o plată pentru un Produs ori un Serviciu prin intermediul Siteului.

Puteți accesa conținutul Siteului fără a furniza orice fel de date cu caracter personal, cu excepția celor colectate și prelucrate prin intermediul modulelor cookie (pentru mai multe detalii în legătură cu modulele cookie, vă rugăm să consultați și Politica privind utilizarea modulelor cookie). În cazul în care completați pe Site orice fel de date cu caracter personal, GCC le poate utiliza ulterior în scopul declarat în această Politică.

Atenționăm Utilizatorii și Clienții în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal în conformitate cu această Politică se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Puteți utiliza acest Site numai dacă sunteți o persoană fizică în vârstă de peste 18 ani și aveți capacitate deplină de exercițiu. În cazul în care are totuși loc o situație în care GCC ajunge să proceseze date cu caracter personal ale unui copil sub 18 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce ni se va aduce la cunoștință acest lucru. Răspunderea pentru utilizarea Siteului de către minori aparține în exclusivitate părinților sau altor titulari ai autorității părintești.

3. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Politica privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal a GCC este de a colecta numai acele datele necesare în scopurile menționate în cele de mai jos și de a vă solicita, în calitate de persoane vizate, să ne comunicați numai acele date cu caracter personal care sunt strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Mai exact, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal puse la dispoziție prin intermediul Siteului:

 • date de identificare: numele și prenumele;
 • date de contact: adresa e-mail și numărul de telefon;
 • date de facturare și livrare pentru Produsele achiziționate online: numele și prenumele, adresa de livrare și/sau facturare, adresa e-mail și numărul de telefon, seria și numărul cărții de identitate;
 • date în legătură cu monitorizarea sau înregistrarea discuțiilor online sau altor interacțiuni prin intermediul Siteului, sesiunilor „Live Chat” pe Site, a e-mailurilor transmise către GCC sau prin intermediul rețelelor de socializare: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, conținutul conversațiilor și/sau corespondenței purtate cu GCC prin intermediul Siteului sau oricărei alte corespondențe;
 • date din CV (recrutare online): numele și prenumele, adresa, sex, data și locul nașterii, cetățenia, imaginea, informații privind situația familială, informații privind situația militară, adresa de e-mail, numărul de telefon, informații privind educația, informații privind formarea și experiența profesională, permis de conducere, semnătura;
 • date colectate în mod automat de modulele cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor Utilizatorilor/Clienților, pentru a măsura eficiența Siteului și pentru marketingul digital orientat pe preferințele Utilizatorilor/Clienților. Pentru mai multe detalii în legătură cu modulele cookie, vă rugăm să consultați și Politica privind utilizarea modulelor cookie.

În cazul Utilizatorilor care nu furnizează date cu caracter personal prin intermediul Siteului, cu excepția celor colectate și prelucrate prin intermediul modulelor cookie (pentru mai multe detalii în legătură cu modulele cookie, vă rugăm să consultați și Politica privind utilizarea modulelor cookie), GCC monitorizează, în scop statistic, numărul de Utilizatori și secțiunile Siteului care sunt vizitate de aceștia.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să nu vă înregistrați pe Site, să nu ne furnizați niciun fel de date personale și să încetați utilizarea Siteului.

Pentru situațiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terță persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce privește autorul înscrierilor.

4. CARE SUNT SCOPURILE ÎN CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal numai cu informarea dumneavoastră, la solicitarea dumneavoastră sau când ni le puneți la dispoziție dumneavoastră de bunăvoie și în mod nemijlocit, spre exemplu atunci când completați formularele disponibile prin intermediul Siteului sau când intrați în contact cu noi în alte modalități – telefonic, prin transmiterea de corespondență scrisă, electronică sau pe hârtie, prin participarea la evenimente organizate de noi, prin interacțiunea cu paginile noastre de pe rețele de socializare.

Odată ce am intrat în posesia acestor date, ne vom asigura că orice operațiune de procesare a acestora este realizată cu respectarea prevederilor legale, ale acestei Politici și în scopurile în care ne-ați pus la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal, așa cum sunt acestea explicate la momentul colectării sau în această Politică.

Mai exact, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • pentru asigurarea respectării unor obligații legale ale GCC:
  • pentru respectarea obligațiilor legale ale GCC în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, înainte de/la încheierea contractului individual de muncă cu dumneavoastră, în măsura în care v-ați depus candidatura prin intermediul Siteului;
  • pentru respectarea obligațiilor legale ale GCC în materie fiscală și contabilă, respectiv pentru întocmirea de documente financiar contabile (facturi fiscale) în legătură cu Produsele comandate/achiziționate prin intermediul Siteului;
 • pentru desfășurarea activității GCC:
  • pentru înregistrarea dumneavoastră ca Utilizator al Siteului;
  • pentru dezvoltarea, cercetarea și îmbunătățirea Siteului;
  • pentru gestionarea reclamațiilor transmise de către Clienți către GCC cu privire la activitatea proprie, inclusiv orice corespondență ulterioară cu dumneavoastră;
  • în legătură cu monitorizarea traficului pe Site, asigurarea securității și prevenirea fraudelor;
  • în legătură cu utilizarea de modulelor cookie strict necesare pe Site;
  • în legătură cu monitorizarea sau înregistrarea discuțiilor online sau altor interacțiuni prin intermediul Siteului, sesiunilor „Live Chat” pe Site, a e-mailurilor transmise către GCC sau prin intermediul rețelelor de socializare;
  • în legătură cu primirea de recomandări (reviews) din partea utilizatorilor prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube), sesiunilor „Live Chat” pe Site, a e-mailurilor transmise către GCC;
  • în legătură cu transmiterea de newsletters referitoare la noutățile și/sau ofertele apărute pe Site sau în Centrele Nomasvello, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens, prin accesarea formularului pus la dispoziție prin intermediul Siteului;
  • pentru gestionarea centralizată a conturilor GCC pe rețele de socializare;
 • pentru încheierea și/sau executarea unui contract între GCC și dumneavoastră, în calitate de Utilizator/Client (demersuri precontractuale și contractuale):
  • în legătură cu activitățile de recrutare și post-recrutare proprii (ale GCC) sau desfășurate pentru societățile care gestionează Centrele Nomasvello, în cadrul rețelei de franciză Nomasvello;
  • pentru primirea și gestionarea de comenzi prin intermediul Siteului pentru produse comercializate de GCC;
  • pentru executarea (livrarea) de comenzi plasate prin intermediul Siteului pentru Produsele comercializate de GCC;
  • pentru efectuarea de programări simple prin intermediul Siteului pentru proceduri cosmetice efectuate în cadrul Centrelor Nomasvello, de către societățile care gestionează fiecare Centru Nomasvello, în cadrul rețelei de franciză Nomasvello;
  • pentru efectuarea de programări urmate de plăți prin intermediul Siteului, pentru proceduri cosmetice efectuate în cadrul Centrelor Nomasvello, de către societățile care gestionează fiecare Centru Nomasvello, în cadrul rețelei de franciză Nomasvello;
  • pentru efectuarea de plăți online către GCC prin intermediul Siteului și al procesatorului de plăți selectat de către GCC (Netopia Payments S.R.L.);
 • pentru activități de marketing și publicitate:
  • pentru activități de marketing, inclusiv e-mail marketing și alte comunicări comerciale referitoare la campaniile noastre de marketing, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens, prin accesarea formularului pus la dispoziție prin intermediul Siteului;
  • prin utilizarea de modulelor cookie funcționale și marketing pe Site, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens, prin accesarea formularului pus la dispoziție prin intermediul Siteului;
 • pentru asigurarea sau protejarea intereselor legitime ale GCC:
  • pentru gestionarea de programări pentru Clienți și transmiterea de notificări către Clienți în legătură cu programările, cu privire la servicii prestate de societățile care gestionează Centrele Nomasvello, în cadrul rețelei de franciză Nomasvello;
  • pentru respectarea obligațiilor legale ale societăților care gestionează Centrele Nomasvello, în cadrul rețelei de franciză Nomasvello, în materie fiscală și contabilă, respectiv pentru întocmirea de documente financiar contabile (e.g. facturi fiscale) în legătură cu Serviciile comandate prin intermediul Siteului;
  • pentru gestionarea reclamațiilor transmise de către Clienți către GCC cu privire la activitatea societăților care gestionează Centrele Nomasvello, în cadrul rețelei de franciză Nomasvello, inclusiv orice corespondență ulterioară cu dumneavoastră;
  • în legătură cu utilizarea imaginii persoanelor vizate pe rețelele de socializare, în legătură cu organizarea de evenimente în cadrul rețelei Nomasvello;
  • în legătură cu monitorizarea traficului pe Site, asigurarea securității și prevenirea fraudelor;
  • în legătură cu orice litigii, investigații, solicitări, plângeri, petiții sau acțiuni înaintate de dumneavoastră împotriva GCC și/sau a oricăror societățile care gestionează Centrele Nomasvello, în cadrul rețelei de franciză Nomasvello, în fața autorităților și/sau organelor publice competente, în scopul constatării, exercitării sau apărării drepturilor și intereselor legitime ale GCC.

Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care vom intenționa să vă prelucrăm datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat inițial (așa cum sunt menționate mai sus) și care nu sunt scopuri conexe celor menționate, vă vom informa în prealabil prin intermediul Siteului și vă vom furniza toate informațiile relevante, prelucrarea subsecventă făcându-se numai în măsura în care există un temei legal pentru efectuarea acesteia.

5. CARE SUNT TEMEIURILE ÎN CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne bazăm pe următoarele temeiuri:

 • consimțământul (conform Art. 6 alin. (1) lit. a din RGPD) – în cazul în care nu se aplică un alt temei de legalitate al prelucrării dintre cele prevăzute mai jos, GCC obține întotdeauna consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, mai sus menționate. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 18 ani este necesar consimțământul părintelui sau al altui titular al autorității părintești;
 • încheierea sau executarea unui contract (conform Art. 6 alin. (1) lit. b din RGPD) – prelucrarea este necesară pentru executarea de către GCC a unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract (de exemplu, pentru vânzarea prin intermediul Siteului a Produselor solicitate de dumneavoastră, în scopuri de recrutare și post-recrutare, atunci când transmiteți CV-ul prin intermediul Siteului etc.);
 • obligația legală (conform Art. 6 alin. (1) lit. b și/sau c din RGPD) – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului GCC, obligație stabilită de legislația UE sau a unui Stat Membru, inclusiv România (de exemplu, pentru a îndeplini obligațiile de facturare prevăzute de lege etc.);
 • interesul legitim (conform Art. 6 alin. (1) lit. F din RGPD) – prelucrarea este necesară în scopul asigurării sau protejării intereselor legitime urmărite de GCC sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate (de exemplu, în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopul asigurării bunului mers al rețelei de franciză Nomasvello, respectiv a prestării corespunzătoare a Serviciilor către dumneavoastră, în cadrul rețelei de franciză etc.). Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dumneavoastră, evaluăm interesele noastre, astfel ca acestea să nu prevaleze asupra drepturilor dumneavoastră.

Puteți în orice moment să decideți să nu ne puneți la dispoziție datele cu caracter personal necesare sau să ne retrageți dreptul de a le procesa. Într-un asemenea caz, este posibil să nu putem să ne îndeplinim obligațiile contractuale față de dumneavoastră, în mod special în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o obligație legală a GCC, nu veți putea participa la anumite activități sau evenimente organizate de sau cu participarea GCC (spre exemplu pentru că nu vom putea să vă contactăm pentru a vă transmite informațiile necesare) sau nu veți putea beneficia de anumite oferte sau servicii speciale (spre exemplu, nu veți putea primi newsletters și alte comunicări comerciale dacă nu vă dați acordul în acest scop).

6. CINE SUNT DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele personale pe care ni le puneți la dispoziție sunt destinate utilizării de către GCC, dar putem transmite sau oferi acces la unele dintre aceste date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari, persoane juridice care pot acționa ca operatori independenți, operatori asociați sau persoane împuternicite.

În acest sens, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către:

 • societățile care gestionează Centrele Nomasvello, în cadrul rețelei de franciză Nomasvello;
 • furnizorilor de servicii IT, inclusiv hosting (de exemplu, găzduirea Siteului și infrastructurii acestuia), societăți organizate și funcționând în România sau în Uniunea Europeană, în legătură cu asigurarea mentenanței, funcționalității și eventualelor modificări ale Siteului și ale programelor software utilizate de către GCC, respectiv a securității infrastructurii Siteului, precum și cu auditarea instrumentelor de securitate IT&C utilizate, efectuată doar la cererea GCC și pentru a preveni apariția de vulnerabilități cibernetice, respectiv furnizarea serviciilor aferente utilizării modulelor cookie (pentru mai multe detalii în legătură cu modulele cookie, vă rugăm să consultați și Politica privind utilizarea modulelor cookie);
 • furnizorii de servicii de servicii de telecomunicații sau curierat, societăți organizate și funcționând în România sau în Uniunea Europeană, în legătură cu livrarea Comenzilor dumneavoastră prin intermediul Siteului, precum și orice alți furnizori de servicii cu care GCC a încheiat contracte specifice în vederea livrării Produselor achiziționate de dumneavoastră;
 • furnizorii de servicii de plată/bancare, societăți organizate și funcționând în România sau în Uniunea Europeană, în legătură cu achitarea prețului aferent Produselor comandate de dumneavoastră prin intermediul Siteului, cu mențiunea că datele dumneavoastră cu caracter personal privind cardurile bancare sunt puse la dispoziția acestor furnizori direct de către dumneavoastră și nu intră niciodată în posesia noastră;
 • furnizorii de servicii de comunicare comercială, marketing/telemarketing, societăți organizate și funcționând în România sau în Uniunea Europeană, în legătură cu transmiterea către dumneavoastră de comunicări comerciale, conform Secțiunilor 4 și 5 de mai sus;
 • furnizorii de servicii de cercetare de piață, societăți organizate și funcționând în România sau în Uniunea Europeană, în legătură cu realizarea de cercetări de piață și sondaje de opinie cu participarea dumneavoastră, conform Secțiunilor 4 și 5 de mai sus;
 • furnizorii de servicii de rețele de socializare, în legătură cu interacțiunea dumneavoastră cu paginile noastre de pe rețele de socializare;
 • altor furnizori de servicii, cum ar fi contabilii, auditorii, avocații și alți consultanți externi ai GCC, a căror activitate sau ale căror servicii prestate către GCC necesită cunoașterea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situații specifice;
 • autorități și organisme publice, inclusiv organe de cercetare și instanțe de judecată, în măsura în care transmiterea datelor către aceștia este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Acești operatori de date cu caracter personal/împuterniciți au obligația de a asigura un nivel comparabil de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, și ne vom asigura, prin prevederi contractuale, că își asumă obligații de a efectua operațiuni de procesare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le obțin de la GCC exclusiv în scopurile, în modul și pe baza instrucțiunilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem dezvălui anumite date cu caracter personal către autorități publice (cum ar fi autoritățile fiscale, organele de cercetare penală sau instanțele de judecată competente) și ne obligăm ca, în legătură cu orice asemenea dezvăluiri, să procedăm cu bună-credință și conform prevederilor legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor.

Nu vom dezvălui niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal către orice entități care le pot utiliza în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care am obținut acordul dumneavoastră expres pentru o asemenea dezvăluire.

Dacă vom dezvălui în vreun fel datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizori care operează în afara Spațiului Economic European (care cuprinde țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, despre care se consideră că au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și a vieții private), vom face tot posibilul pentru a implementa măsuri adecvate pentru securitatea prelucrărilor pe cale contractuală, prin contracte specifice încheiate cu fiecare dintre acești furnizori în parte.

7. CUM ȘI CÂT PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Intenționăm ca datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat să fie prelucrate numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European și să nu fie transferate în afara UE sau a Spațiului Economic European.

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt stocate pot fi stocate și vor fi protejate după cum urmează:

 • de către GCC, în formă electronică, pe serverul propriu (protejat cu nume de utilizator și parolă, router cu firewall dedicat SPI (Statefull Packet Inspection), antivirus), și/sau în format letric, în camera-arhivă de la sediul GCC (protejată prin acces cu cheie), ambele aflate sub supraveghere CCTV
 • de către furnizorul de servicii hosting, pe serverul de hosting (protejat cu nume de utilizator și parolă, criptare SSL, protocol htpps pentru datele care fac obiectul transmiterii prin intermediul mijloacelor online);
 • de către furnizorii altor servicii IT&C, inclusiv de furnizorii de servicii aferente rețelelor de socializare, acolo unde este cazul, pe serverele proprii, conform politicilor de confidențialitate ale fiecăruia dintre acești furnizori (protejate conform măsurilor tehnice și organizatorice ale fiecăruia dintre acești furnizori).

Atunci când operatorilor asociați li se permite accesul la datele dumneavoastră și are loc un proces de transfer pe server, datele dumneavoastră vor fi transferate strict în scopurile enumerate și în condițiile prevăzute în această Politică.

În cazul furnizării de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal prin mijloace de comunicare la distanță, în mod special mijloace online, deși GCC depune eforturi pentru a proteja datele dumneavoastră astfel furnizate, transmiterea nu poate fi întotdeauna complet sigură. În acest context, GCC nu poate garanta securitatea datelor cu caracter personal transmise către noi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în mod special al celor online.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt supuse de către GCC niciunui proces decizional automat (inclusiv profilare).

GCC stochează datele dumneavoastră cu caracter personal conform legislației în vigoare, exclusiv pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, urmând ca după această perioadă aceste date să fie anonimizate, șterse sau distruse.

Perioada în care vom păstra datele Utilizatorilor/Clienților colectate prin intermediul Siteului este, după caz:

 • pentru prelucrarea în legătură cu activități de recrutare și post-recrutare: datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata procesului de recrutare (nu mai mult de 3 luni de la primirea datelor din partea persoanei vizate), respectiv nu mai mult de 3 luni de la finalizarea procesului inițial de recrutare;
 • pentru prelucrarea în legătură cu documente financiar/contabile (facturi fiscale): datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata termenului legal de păstrare (10 ani);
 • pentru prelucrarea în legătură cu gestionarea reclamațiilor transmise de către Clienți către GCC cu privire la activitatea proprie: datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata perioadei de valabilitate/garanție a Produsului vândut plus termenul legal de prescripție (3 ani);
 • pentru prelucrarea în legătură cu gestionarea reclamațiilor transmise de către clienți către GCC cu privire la activitatea societăților care gestionează Centrele Nomasvello, în cadrul rețelei de franciză Nomasvello: datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata contractului de franciză relevant (5 ani cu reînnoire) plus termenul legal de prescripție (3 ani);
 • pentru prelucrarea în legătură cu gestionarea de comenzi pe Produse și programări pentru Servicii prin intermediul Siteului: datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă de 60 de zile de la înregistrarea comenzii/programării pe site de către Utilizator (Client/potențial Client al GCC sau al societăților care gestionează Centrele Nomasvello, în cadrul rețelei de franciză Nomasvello);
 • pentru prelucrarea în legătură cu efectuarea de plăți online către GCC prin intermediul Siteului și al procesatorului de plăți al GCC: datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă de 5 ani (termenul legal de păstrare a documentelor de contabilitate primară) plus 5 ani (termenul de prescripție fiscală);
 • pentru prelucrarea în legătură cu monitorizarea traficului pe Site: datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă de 6 luni de la ultima interacțiune a Utilizatorului/Clientului cu GCC;
 • pentru prelucrarea în legătură cu utilizarea modulelor cookie: datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe duratele prevăzute, în fiecare caz în parte, în Politica privind utilizarea modulelor cookie – iar, ca regulă generală, pentru o perioadă care nu poate depăși 1 an de la ultima interacțiune a Utilizatorului/Clientului cu GCC, în cazul module cookie necesare, respectiv, pentru o perioadă care nu poate depăși 6 luni de la ultima interacțiune a Utilizatorului/Clientului cu GCC, în cazul celorlalte module cookie;
 • pentru prelucrarea în legătură cu gestionarea de programări pentru Clienți și transmiterea de notificări către Clienți în legătură cu programările, cu privire la servicii prestate de societățile care gestionează Centrele Nomasvello, în cadrul rețelei de franciză Nomasvello: datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata contractului de franciză relevant (5 ani cu reînnoire) plus termenul legal de prescripție (3 ani);
 • în cazul prelucrării în legătură cu încheierea/executarea unui contract: datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru expirarea termenului de prescripție (termenul general de 3 ani sau un alt termen special, în cazul în care este aplicabil) și pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare;
 • în cazul oricăror alte operațiuni de prelucrare, după caz: datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care suntem obligați să respectăm anumite obligații legale (spre exemplu, termenele prevăzute de lege cu privire la păstrarea documentelor contabile, altele decât facturile fiscale etc.), sau pe durata termenului legal de prescripție (3 ani sau un alt termen special, în cazul în care este aplicabil),

indiferent dacă, pe durata oricăruia dintre termenele de mai sus, după caz, ați șters contul dumneavoastră de pe Site.

La intervalele de timp menționate în fiecare caz în cele de mai sus se va adăuga un termen de maxim 3 luni aferent aplicării prevederilor relevante din Politica internă privind protecția datelor cu caracter personal a GCC, necesar în legătură cu ștergerea/distrugerea/anonimizarea datelor cu caracter personal, acolo unde acestea sunt supuse acestor operațiuni, conform Registrului operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal al GCC.

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, datele astfel colectate vor fi păstrate și prelucrate până când veți solicita retragerea consimțământului acordat în acest scop, conform prevederilor din Secțiunea 8 de mai jos.

Dacă doriți să încetăm orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta conform prevederilor din Secțiunea 8 de mai jos.

În cazul în care oricare dintre solicitările dumneavoastră conform celor de mai sus se află în contradicție cu obligațiile noastre legale sau cu interesele noastre legitime de a ne exercita anumite drepturi, este posibil să nu putem opri imediat și/sau toate operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale, conform solicitărilor dumneavoastră.

8. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN RAPORT DE DATELE PERSONALE PE CARE LE PRELUCRĂM?

Utilizatorii / Clienții au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relație cu GCC:

 • Dreptul de acces la datele personale

Aveți dreptul de a obține de la GCC, atunci când aceasta acționează în calitatea sa de operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, vi se vor furniza informațiile referitoare la: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita GCC rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a vă opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP; dacă datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; dacă este cazul, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profilare, precum și informații pertinente privind logica utilizată, semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă alegeți să vă exercitați dreptul de acces la date mai des, formulând mai mult de o solicitare în decurs de 12 luni de la data ultimei solicitări, atunci informațiile de mai sus vă vor fi furnizate contra unui cost ce vă va fi comunicat în prealabil și care se va stabili pentru a acoperi cheltuielile administrative efectuate cu furnizarea acestor informații.

 • Dreptul la rectificarea datelor

În cazul în care sesizați că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: office@nomasvello.ro sau support@nomasvello.ro

Trebuie să aveți în vedere faptul că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de maxim o lună de la data solicitării, iar în condiții speciale acest termen putând fi extins cu maxim două luni, situație în care vă vom informa cu privire la prelungire.

 • Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat”

Este dreptul dumneavoastră de a obține din partea GCC ștergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operator, avem obligația de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau când nu mai subzistă temeiul legal al prelucrării;
 • atunci când vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră;
 • atunci când datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
 • dacă intervine o obligație legală de ștergere, pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii cu vârsta sub 18 ani, iar părinții sau persoanele care exercită drepturile părintești își retrag consimțământul acordat.

Vă rugăm să aveți în vedere că vă putem refuza cererea de ștergere a datelor in următoarele situații:

 1. prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 2. prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligații legale aplicabile GCC;
 3. prelucrarea este necesară pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile restrictive impuse de RGPD;
 4. prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile RGPD, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 5. prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
  1. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale

Aveți dreptul de a solicita restricționarea accesului la datele cu caracter personal în unul din următoarele cazuri:

 • în cazul în care contestați acuratețea datelor prelucrate, puteți solicita să se restricționeze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor și rectificării;
 • dacă descoperiți că prelucrarea este ilegală, dar totuși nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • dacă GCC nu mai are nevoie de datele personale, însă dumneavoastră doriți să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanță;
 • dacă v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale GCC, în calitate de operator, prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

De asemenea, dacă există situația ridicării restricției la prelucrare, vă vom informa în timp util.

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul

În cazul în care datele dumneavoastră se procesează ca urmare a acordului exprimat, aveți posibilitatea în orice moment să transmiteți un e-mail la adresa office@nomasvello.ro sau support@nomasvello.ro, prin care să ne anunțați că nu mai sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale.

Retragerea consimțământului prelucrării datelor dumneavoastră personale are ca efect încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi de la GCC – într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat – datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către GCC și de a le transmite direct către un alt operator (doar dacă aceasta transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic) în cazul în care:

 • temeiul prelucrării este consimțământul sau încheierea/executarea unui contract; și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
  • Dreptul de a vă opune prelucrării

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră include următoarele aspecte:

 • de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza decât dacă există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce privește crearea de profiluri in acest scop.
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profilare)

În acest sens, aveți față de GCC dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzând profilare) și care să producă efecte legale față de dumneavoastră sau care să vă afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:

 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și GCC;
 2. este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică GCC și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 3. are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

În situațiile de la literele a) și c) de mai sus, GCC are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul dumneavoastră de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 • Dreptul de a vă adresa justiției și/sau ANSPDCP

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră este făcută de GCC cu încălcarea RGPD, aveți și următoarele drepturi:

 1. dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 2. dreptul de a formula acțiune în justiție.

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.21.

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

 • Chestiuni practice

Toate drepturile menționate la punctele 8.1-8.8 de mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul GCC din Calea Floreasca 141-143 sau la adresa de email: office@nomasvello.ro sau support@nomasvello.ro. cu referința “Solicitare RGPD” sau “Solicitare GDPR”, iar drepturile prevăzute la punctul 8.9 se exercita prin cerere scrisă înaintată autorității competente conform punctului 8.9 de mai sus.

Pentru a ne asigura că vă identificăm corespunzător și, deci, că vom fi în măsură să vă răspundem la solicitare, vom putea să vă solicităm informații suplimentare pentru identificarea dumneavoastră.

Vom face eforturi pentru a vă răspunde la solicitare în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, iar acest termen poate fi prelungit din motive justificate de complexitatea solicitării dumneavoastră. În cazul unei asemenea prelungiri, vă vom informa asupra noului termen de răspuns cât și a și motivelor prelungirii.

Dacă refuzăm o solicitare din partea dumneavoastră, vă vom informa despre motivul refuzului.

Vă rugăm să aveți în vedere că dacă furnizarea anumitor date cu caracter personal este impusă de lege sau reprezintă o cerință absolut necesară pentru perfectarea contractului, nefurnizarea acestor date (inițială sau survenită ulterior prin exercitarea drepturilor dumneavoastră) poate conduce la imposibilitatea utilizării Siteului, livrării de către GCC a Produsului sau prestării de către societățile care gestionează Centrele Nomasvello, în cadrul rețelei de franciză Nomasvello, a Serviciului pe care l-ați solicitat prin intermediul Siteului.

9. UTILIZAREA REȚELELOR DE SOCIALIZARE

GCC folosește și rețele de socializare (social media) pentru a prezenta activitatea, serviciile și condițiile particulare pe care le oferim Utilizatorilor/Clienților. Utilizarea fiecărei rețele de socializare este evidențiată pe acest Site cu butoane specifice.

Puteți urmări prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră de YouTube sau puteți să urmăriți linkurile de pe Siteul nostru sau pe cele asociate contului Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Google+. De exemplu, dacă alegeți să vizionați unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimțământul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube, dacă alegeți să urmăriți activitățile noastre pe Facebook vi se va cere consimțământul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook etc.; același lucru este valabil și pentru alte servicii. Fiecare rețea de socializare are propria politică de confidențialitate sau politică privind modul în care procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când accesați siteurile proprii ale acestor entități.

Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dumneavoastră personale de către acele siteuri asociate canalelor media menționate mai sus, vă rugăm să citiți cu atenție politicile de confidențialitate furnizate de acestea, înainte de a le utiliza.

În cazul particular al Facebook, vă rugăm să aveți în vedere și faptul că, în conformitate cu Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 4546/2014, “nu se poate reține că rețeaua de socializare B. [n.n. Facebook] ar fi un spațiu privat comparabil cu o cutie poștală electronică, întrucât cutia poștală electronică este controlabilă de către proprietar, sub aspectul conținutului informațional transmis, respectiv depozitat, în timp ce B. [n.n. Facebook] este o rețea de socializare (informațională) publică, receptivă perpetuu în web (internet), bazată pe un site web la care utilizatorii se pot înscrie și interacționa liber cu alți utilizatori, deja înscriși”.

Această Politică nu se aplică serviciilor oferite de alte persoane fizice sau juridice, inclusiv produselor sau paginilor de internet terțe care vă pot fi afișate în rezultatele oricărei căutări, atunci când operați asemenea căutări pe internet. Această Politică nu include practicile referitoare la informații care aparțin altor persoane fizice sau juridice, entități și organizații care fac reclamă serviciilor noastre și care pot utiliza cookie-uri și alte tehnologii pentru a afișa și a oferi anunțuri relevante în mediul online.

10. ACTUALIZAREA ACESTEI POLITICI. ACTUALIZAREA DATELOR

GCC își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza periodic această Politică, în acord cu eventualele modificări survenite pe plan legislativ și/sau survenite din prisma intereselor noastre legitime, fără ca acordul dumneavoastră sau orice notificare prealabilă să fie necesară, iar asemenea modificări și/sau actualizări vor deveni aplicabile de la data publicării pe Site. Orice modificări aduse acestei Politici vor fi postate pe Site.

Vă atragem atenția să verificați conținutul Siteului și să citiți această notă de informare în mod regulat, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu cea mai recentă versiune a acesteia și că sunteți informat corespunzător cu privire la modul în care utilizăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați.

În ipoteza în care datele dumneavoastră personale au suferit modificări, iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la următoarea adresa: Calea Floreasca 141-143 sau prin e-mail la: office@nomasvello.ro sau support@nomasvello.ro.

Pentru orice detalii sau clarificări referitoare la conținutul sau aplicabilitatea acestei Politici, ne puteți contacta prin intermediul formularului dedicat de contact disponibil pe Site sau prin e-mail la office@nomasvello.ro sau support@nomasvello.ro.